Zasiłek rodzicielski (macierzyński/ojcowski) / Foreldrepenger

„Celem zasiłku jest zapewnienie dochodu w związku z narodzeniem dziecka lub adopcją. Do otrzymania zasiłku jest uprawniona osoba, która była aktywna zawodowo i otrzymywała oskładkowane w Norwegii świadczenie przez 6 z ostatnich 10 miesięcy do momentu rozpoczęcia pobierania zasiłku rodzicielskiego. Dni bez pracy są wliczane do okresu nabywania praw do zasiłku pod warunkiem, że było się w pracy nieprzerwanie przez 4 tygodnie a przerwa między każdym dniem pracy nie przewyższała 14 dni.

Zasiłek foreldrepenger można otrzymywać maksymalnie przez 49 tygodni (jeśli wybierze się wypłatę zasiłku w wymiarze 100%) lub przez 59 tygodni (przy wypłacie zasiłku w wymiarze 80%).

Należy pamiętać, że 3 tygodnie bezpośrednio przed porodem oraz 6 tygodni bezpośrednio po porodzie są zarezerwowane tylko dla matki dziecka, jeśli ich nie wykorzysta, to tygodnie te przepadają.

Matka może rozpocząć pobieranie zasiłku najwcześniej 12 tygodni przed planowanym terminem porodu. W przypadku adopcji okres zasiłku rozpoczyna się po przejęciu opieki nad dzieckiem.

W celu wyliczenia przez urząd, jakiej wielkości świadczenia przysługują danej osobie, pracodawca musi wypełnić dodatkowy formularz o uzyskiwanych przez nią dochodach (tzw. formularz inntektsopplysninger).”

Wymagane załączniki:

  • kopia aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie od lekarza, w którym podany jest termin porodu
  • aktualna karta podatkowa (norw. skattekort) osoby wnioskującej
  • miesięczne odcinki z wynagrodzenia (lønslip, payslip) z ostatnich dziesięciu miesięcy do momentu przejścia na urlop
  • dokument od pracodawcy z informacją o osiąganych dochodach (inntektsopplysninger)
  • pozwolenie na pobyt matki lub ojca dziecka w Norwegii (registreringsbevis)
  • kopia paszportu lub dowodu osobistego matki i ojca dziecka

Jeżeli wnioskującym jest ojciec dziecka, to należy też dołączyć:

  • potwierdzenie pisemne pracodawcy, że ojciec dziecka wraca do pracy lub podejmuje pracę (z informacją o planowanych urlopach lub przerwach w pracy(np. chorobowe))

Do nabycia prawa do zasiłku wlicza się także inne dochody (poza dochodami z pracy). Są nimi: sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger under arbeidsløshet, omsorgspenger ved sykdom hos barnet eller den som passer barnet, pleie- og opplæringspenger, omsorgsstønad.”

NORWEGIA

Hoffsveien 15
0275 Oslo

POLSKA

ul. Podgórna 27/U1
70-205 Szczecin

KONTAKT

+47 22 50 66 05
accounting@bdtviken.no

Regnskap AS: 935392667MVA

"Cała zawartość tej strony ma wszelkie prawa zastrzeżone. To dotyczy tekstu, zdjęć, elementów graficznych, designu oraz logo. Autorem strony jest BDT Viken AS. Kopiowanie lub rozpowszechnienie informacji znajdujących się na stronie jest zakazane bez zgody autora"

nasze profile

Strona używa cookies Dowiedź się więcej